Certificate

Certification Services

New Version

ISO 9001 : 2015

(Quality Management Systems)

คือ มาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน

ISO 13485:2016

Medical devices -- Quality management systems

เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับนานาชาติ

ISO 14001:2015

(Environmental management System)

คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

AS 9100:2016

Aerospace sector Quality Management System AS/EN9100

เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพการออกแบบมาสำหรับบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์อากาศยาน

IATF 16949:2016

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

เป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 ประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2016 โดยเน้นที่การป้องกันการเกิดของเสีย และการลดความแปรปรวน รวมทั้งลดของเสียใน Supply Chain

ISO 45001

Occupational Health and Safety Assessment Series Specification

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงานซึ่งช่วยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

FOOD MANAGEMENT SYSTEM

ISO 22000:2005

Food safety management systems

ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร เป็นระบบสากลที่พัฒนา โดย Codex มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การจัดการระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety)

HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คือระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการชี้เฉพาะเจาะจง ประเมิน และควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร

CODEX GMP

Good Manufacturing Practice

หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย Hazard Analysis Critical Control Point ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุม

ISO 22716:2007

Cosmetics -- Good Manufacturing Practices (GMP)

เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ European Union's new Regulation (EC) 1223/2009

All Standards

ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management Systems

คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ให้ต้บแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัย

ISO 22301:2012

Societal Security Business Continuity Management System

เป็นมาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กร

ISO 50001:2011

Energy Management Systems

มาตรฐานด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานโดยข้อกำหนดคร่าวๆ ของมาตรฐานนี้ องค์กรที่ขอมาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีแผนการในการลดใช้พลังงานภายในองค์กรไม่น้อยว่า 20% ทั้งในด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานด้านน้ำมัน

ISO/IEC 20000:2011

Information Technology Management System Certification

การรับรองการบริหารการจัดการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน 20000 การรับรองมาตรฐาน เป็นการรับรองให้ธุรกิจมีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ISO 26000:2010

Guidance on social responsibility

เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

TLS 8001

มาตรฐานแรงงานไทย

คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค

ISO 39001:2012

Road traffic safety (RTS) management systems

มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่เน้นในเรื่องระบบการจัดการ ประกอบด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกำหนดและการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน

ISO 29990:2010

Learning services for non-formal education and training

คือ มาตรฐานการให้บริการด้านการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมและการให้การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (นอกระบบ) เป็นมาตรฐานที่ใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม (Non-formal Education)

Contact Us

บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

6 ซอย รัตนาธิเบศร์ 30 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel: +66 2 969 7722-5 Fax: +66 2 969 7726-9 
Email : sale@isocertify.com , training@isocertify.com , info@isocertify.com

Sales Contact : 063-1917432

Training Service : 062-6037177

Other Services : 02-969-7722-5 ต่อ 0

URS Society